• Biển, núi, sông hay đồng bằng mỗi nơi một vẻ, nói chung là đẹp...!

  Biển, núi, sông hay đồng bằng mỗi nơi một vẻ, nói chung là đẹp...!
  Biển, núi, sông hay đồng bằng mỗi nơi một vẻ, nói chung là đẹp...!
  Biển, núi, sông hay đồng bằng mỗi nơi một vẻ, nói chung là đẹp...!

  Biển, núi, sông hay đồng bằng mỗi nơi một vẻ, nói chung là đẹp...!
  Biển, núi, sông hay đồng bằng mỗi nơi một vẻ, nói chung là đẹp...!

  Biển, núi, sông hay đồng bằng mỗi nơi một vẻ, nói chung là đẹp…!