• Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.

  Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.
  Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.
  Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.

  Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.
  Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.
  Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.
  Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.

  Mình đi chơi ở MiLan cùng Công ty đã 3 hôm.

  Ngày mai, mình muốn đi Venice 2 hôm.

  Trong này, có bạn nào có thể đưa mình đi chơi được. IB mình với ạ. Thanks all.