• Ta nói mùa này được lênh đênh giữa biển nó đã lắm lun

  Ta nói mùa này được lênh đênh giữa biển nó đã lắm lun
  Ta nói mùa này được lênh đênh giữa biển nó đã lắm lun
  Ta nói mùa này được lênh đênh giữa biển nó đã lắm lun

  Ta nói mùa này được lênh đênh giữa biển nó đã lắm lun
  Ta nói mùa này được lênh đênh giữa biển nó đã lắm lun

  Ta nói mùa này được lênh đênh giữa biển nó đã lắm lun