• Mình có 2 thẻ Oyster để di chuyển phương tiện công cộng (train, bus) trong nội đô London muốn tặng lại bạn nào sắp đi nhé. Đây là thẻ top...

    Mình có 2 thẻ Oyster để di chuyển phương tiện công cộng (train, bus) trong nội đô London muốn tặng lại bạn nào sắp đi nhé. Đây là thẻ top...
    Mình có 2 thẻ Oyster để di chuyển phương tiện công cộng (train, bus) trong nội đô London muốn tặng lại bạn nào sắp đi nhé. Đây là thẻ top...

    Mình có 2 thẻ Oyster để di chuyển phương tiện công cộng (train, bus) trong nội đô London muốn tặng lại bạn nào sắp đi nhé. Đây là thẻ top up, giá mua ban đầu bao gồm £5 tiền thẻ không hoàn trả. Mình đã dùng gần hết, còn £5.7, các bạn có thể nạp thêm tiền đi tiếp, còn dư thì trước khi rời London có thể rút tiền ra.