• Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.

  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.

  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.
  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.

  Đà Lạt, góc nào cũng đẹp mà.

  Đúng không???

  Bởi Tú