• Mới bước ra khỏi nhà đã ăn cơm chó

  Mới bước ra khỏi nhà đã ăn cơm chó
  Mới bước ra khỏi nhà đã ăn cơm chó
  Mới bước ra khỏi nhà đã ăn cơm chó
  Mới bước ra khỏi nhà đã ăn cơm chó

  Mới bước ra khỏi nhà đã ăn cơm chó

  Cre: Phạm Thị Hồng