• Đi vào những giờ ít ai đi, để thấy những cảnh ít ai thấy

  Đi vào những giờ ít ai đi, để thấy những cảnh ít ai thấy
  Đi vào những giờ ít ai đi, để thấy những cảnh ít ai thấy
  Đi vào những giờ ít ai đi, để thấy những cảnh ít ai thấy
  Đi vào những giờ ít ai đi, để thấy những cảnh ít ai thấy

  Đi vào những giờ ít ai đi, để thấy những cảnh ít ai thấy

  #phuotluon

  #caobang

  #langthang