• Đầm Lập An, chạy từ thành phố Huế về cũng mất gần 1h30p. Tuy xa nhưng vào ảnh siêu đẹp (người trong ảnh đẹp hơn)

  Đầm Lập An, chạy từ thành phố Huế về cũng mất gần 1h30p. Tuy xa nhưng vào ảnh siêu đẹp (người trong ảnh đẹp hơn)
  Đầm Lập An, chạy từ thành phố Huế về cũng mất gần 1h30p. Tuy xa nhưng vào ảnh siêu đẹp (người trong ảnh đẹp hơn)
  Đầm Lập An, chạy từ thành phố Huế về cũng mất gần 1h30p. Tuy xa nhưng vào ảnh siêu đẹp (người trong ảnh đẹp hơn)

  Đầm Lập An, chạy từ thành phố Huế về cũng mất gần 1h30p. Tuy xa nhưng vào ảnh siêu đẹp (người trong ảnh đẹp hơn)
  Đầm Lập An, chạy từ thành phố Huế về cũng mất gần 1h30p. Tuy xa nhưng vào ảnh siêu đẹp (người trong ảnh đẹp hơn)

  Đầm Lập An, chạy từ thành phố Huế về cũng mất gần 1h30p. Tuy xa nhưng vào ảnh siêu đẹp (người trong ảnh đẹp hơn)

  #GhienDuLich #Huế #DamLapAn