• Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt

  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt
  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt

  Một chút Santorini, một chút Hometown Cha-Cha-Cha làm nên một Nhơn Lý rất riêng biệt 🐳🌊

  📍 Địa điểm làng Chài Nhơn Lý, Quy Nhơn. Khá gần Eo Gió nên các bạn đến Quy Nhơn có thể thử ghé qua nhen và nhớ giữ gìn cảnh quan chung nhé!

  📸 Bạn Ngọc Bảo Trâm chia sẻ trong group Check in Vietnam

  #nan #CheckinNhonly #CheckinVietnam #CheckinQuynhon