• | Hướng dẫn chỉnh màu "nịnh mắt" bằng iphone |

  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu
  | Hướng dẫn chỉnh màu

  | Hướng dẫn chỉnh màu “nịnh mắt” bằng iphone |

  Ảnh gốc có hơi tối thì tham khảo thông số trong từng ảnh nha