• Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên

  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên

  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên
  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng - Thái Nguyên

  Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện bằng cách đi xả street tại suối Đá Cổng – Thái Nguyên

  #photobyme