• “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,

  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,
  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,
  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,

  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,
  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,
  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,
  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,
  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,
  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,

  “Đừng bao giờ đánh giá thấp trái tim,

  Những việc nó làm

  Lý trí chẳng sao hiểu được.

  Tim sai khiến, tim cảm nhận.

  Nếu không, giải thích thế nào

  Con đường em đã chọn,

  Và anh đã chọn

  Lối dài băng qua đây?”