• Tụi mình đi hái nấm

  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm
  Tụi mình đi hái nấm

  Tụi mình đi hái nấm

  Mùa này Đà Lạt hay mưa buổi chiều nên trong rừng thông mọc rất nhiều nấm. Trang thủ buổi sáng trời đẹp tụi mình đi hái nấm về làm cơm.