Hài Video

Gà mái giải cứu gà trống

Thấy gà trống bị nhốt chặt trong thùng, gà mái nhanh trí dùng mỏ lôi các chốt trong tích tắc để giải cứu bạn đời.


Đăng bởi: Đăng Lê

Từ khoá: Gà mái giải cứu gà trống

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự