Hà Nội

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội

Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP Hà Nội duy trì hoạt động để tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Thái Lan; tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch. Các hoạt động đó đã góp phần tích cực vào mục tiêu đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Thái Lan, giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố của Thái Lan; đặc biệt đã đóng góp vào thành tích chung trong công tác đối ngoại Nhân dân của Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo Kết quả Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 11/11/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo đại hội các Hội hữu nghị, tổ chức các thành viên và Đại hội đại biểu Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số 06/KH-LHPN ngày 11/01/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên và Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

hội hữu nghị việt nam - thái lan tp hà nội

Ban Thường vụ Hội đã bán sát yêu cầu, nội dung các văn bản chỉ đạo cấp trên, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung, yêu cầu và tổ chức Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan Thành phố Hà Nội khoá VI, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp với kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản cấp trên:

Ngày 26/7/2022, Ban Thường vụ Hội đã tổ chức Hội nghị để triển khai, quán triệt  các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương, Thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội đã thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Hội chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất trong công tác chuẩn bị Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội:

Phân công từng đống chí thành viên trong Tổ tiến hành xây dựng đề cương chi tiết, thu thập số liệu để viết báo cáo tổng kết hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng hoạt động khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ V… và các nội dung liên quan khác trình đại hội. Nội dung các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của các cấp đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Các nội dung văn kiện khác như chương trình, nội quy, quy chế làm việc, diễn văn khai mạc, bế mạc cũng được chuẩn bị tốt.

hội hữu nghị việt nam - thái lan tp hà nội

3. Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội:

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành khóa mới, các chức danh chủ chốt và Ban Kiểm tra khóa VI được tiến hành chặt chẽ, tuần tự theo các bước, được thực hiện chu đáo, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình và đảm bảo theo quy định trước khi trình ra đại hội.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Thời gian, thành phần, nội dung

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành ngày 26/8/2022, với 150 đại biểu đến từ các Chi hội của Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội. Đại hội vinh dự được đón Bà Mo-ra-cột Jen-ma-thu-con: Phó Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; ông  Bùi Hoan – Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan; bà Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

2. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội đại hội điều hành nhịp nhàng, linh hoạt, khoa học theo chương trình chi tiết được chuẩn bị trước, có phân công cụ thể từng nội dung điều hành cho các thành viên. Các đồng chí trong đoàn Chủ tịch đều có kinh nghiệm, năng lực điều hành, có uy tín lãnh đạo. Do đó, việc điều hành Đại hội của đoàn chủ tịch đã đạt yêu cầu, bán sát chương trình chi tiết, hoàn thành tốt mỗi phần việc của mỗi đồng chí đượch phân công, được đại hội thống nhất cao. Công tác điều hành bầu cử đảm bảo đúng theo quy chế bầu cử.

3. Việc tổ chức thảo luận tại đại hội

Tại đại hội, các ý kiến thảo luận tham gia vào các văn kiện tại đại hội và việc tiếp thu các ý kiến tham luận tại đại hội đảm bảo số lượng, chất lượng. Có hơn 03 lượt ý kiến thảo luận tham gia thảo luận các báo cáo và nghị quyết đại hội. Các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết, sâu sắc tập trung trí tuệ và tinh thần xây dựng cao, làm sáng tỏ những nhiệm vụ trọng tâm vào dự thảo báo cáo và được đoàn chủ tịch tổng hợp, xin ý kiến được Đại hội nhất trí cao.

4. Kết quả bầu cả Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Do làm tốt công tác chuẩn bị, các đồng chí được giới thiệu tham gia Ban chấp hành khóa mới đều đảm bảo tiêu chuẩn, sự đồng thuận cao của đại biểu Đại hội. Đại hội đã sáng suốt bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 là 23 ông bà đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn đề ra.

– Chất lượng Ban chấp hành khóa VI: Tổng số Ban chấp hành khóa Vi có 23 ông bà, trong đó, tái cử có 07 đồng chí (tỷ lệ đạt 30,4%), mới tham gia 16 đồng chí (tỷ lệ đạt 69,6%). Các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong hội viên và ý thức trách nhiệm thực hiện các hoạt động của Hội và hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô. Có điều kiện về sức khỏe, có khả năng, nhiệt tình công tác, có kinh nghiệm và điều kiện thời gian để tham gia các hoạt động của Hội và của Thành phố.

– Về số lượng: Ban Chấp hành khóa VI hiệp thương tại Đại hội gồm 23  thành viên, trong đó có 7 thành viên là ủy viên Ban Thường vụ. (Có danh sách kèm theo).

– Về cơ cấu gồm: Ban Chấp hành gồm một số ủy viên Ban Chấp hành khóa V có điều kiện tiếp tục tham gia hoạt động của Hội trong khóa VI.

– Về tiêu chuẩn: 23 đồng chí trong danh sách hiệp thương đều đáp ứng các tiêu chuẩn là ủy viên Ban Chấp hành khóa VI.

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng biểu quyết giơ tay theo đúng quy định với kết quả tính nhiệm cao 150/150 số phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

5. Kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên: Căn cứ theo  quy định về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểuLiên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đại hội đã bầu ra 10 đại biểu dự đại hội cấp thành phố.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc bầu cử cấp ủy khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng. Đại hội cấp cơ sở đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểuLiên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đủ số lượng được phân bổ và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 mới tổ chức lần đầu tiên tại Huyệncòn lúng túng, chưa . Tại Đại hội  một số kiến tham gia góp ý của các đại biểu vào các văn kiện chưa nhiều, chưa đầu tư nghiên cứu sâu, đa số thống nhất theo bản dự thảo.

* Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình đại hội

– Về công tác chuẩn bị đại hội: Công tác phối hợp tổ chức quán triệt kịp thời và đầy đủ yêu cầu, nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác đại hội. Tăng cường sự chỉ đạo, thống nhất của Ban chấp hành khóa cũ trong quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội phải chu đáo, thể hiện tính tổng kết thực tiễn, tập trung làm rõ những nội dung căn bản, trọng tâm. Cấp ủy cần bám sát nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá quá trình thực hiện, có so sánh mức độ hoàn thành để có giải pháp trong báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình tại đại hội, tránh sự trùng lặp giữa báo cáo chính trị với báo cáo kiểm điểm. Quy trình thực hiện công tác nhân sự phải thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình.

– Về tổ chức đại hội: Trong chương trình đại hội chính thức, Đoàn chủ tịch đại hội cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho từng thành viên, phải bám sát chương trình, kịch bản theo đúng nội dung đã được đại hội thông qua. Lập sơ đồ vị trí đại biểu chính thức ngồi đúng vị trí để trưởng đoàn tiện quản lý trong thời gian đại hội.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI SAU ĐẠI HỘI

1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị Quyết Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam – Thái Lan lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; Đồng thời tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội.

2.Tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho các hoạt động của Hội.

3. Xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa VI, ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên. Xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm đã được thông qua tại đại hội để các chi hội cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam – Thái Lan lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các ủy viên Ban Chấp hành hội tham gia 04 Ban công tác.

Trên đây là báo cáo kết quả Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam – Thái Lan lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027./. “

V. QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ các Ban công tác Khoá VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết ngày 26/8/2022 Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027;

Thường trực Hội hữu nghị Việt  Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội dự kiến phân công các ban chuyên môn của Ban Chấp hành như sau:

1. Ban Kinh tế – Văn hóa – Giáo dục – Du lịch

2. Ban Thông tin Tuyên truyền

3. Ban Chính trị, Lễ tân đối ngoại

4. Ban Hành chính – Phát triển tổ chức

Các Ban căn cứ vào chương trình công tác của Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với chức năng hoạt động của Ban mình và báo cáo với Hội để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Thành viên trong Ban có trách nhiệm tham gia tích cực các hoạt động của Ban và của Hội, có đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Ban 06 tháng, 01 năm và báo cáo với Thường trực Hội đề xuất khen thưởng các thành viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động.

1. Ban Kinh tế – Văn hóa – Giáo dục – Du lịch

Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các chương trình hợp tác về kinh tế có liên quan đến chương trình phát triển kinh tế – xã hội giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô Bangkok và các tỉnh, thành phố trong nước cũng như của Thái Lan. Phát huy vai trò làm cầu nối giữa các doanh nghiệp của Hà Nội, các địa phương trên cả nước và  Thái Lan trong việc tìm đối tác đầu tư, hợp tác phát triển.

Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào Hội, tăng cường giao lưu, hiểu biết về văn hoá – kinh tế – khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, thành phố Hà Nội và Bangkok nói riêng.

2. Ban Thông tin Tuyên truyền:

Có trách nhiệm đề xuất, tổ chức các hoạt động về công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Hội, giới thiệu với nhân dân Thủ đô về đất nước Thái Lan, có mối quan hệ tốt với các cơ quan tuyên truyền như: báo chí, phát thanh truyền hình TW và Thành phố; có chương trình hợp tác về văn hóa, giáo dục giữa hai nước, tổ chức các hoạt động giao lưu hoà bình hữu nghị với bạn. Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao hữu nghị phối hợp với các cơ quan Việt Nam, Đại sứ quán  Thái Lan tại Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh của hai nước.

Rà soát và kịp thời báo cáo Ban Thường vụ về các gương chi hội, hội viên có thành tích xuất sắc nhằm biểu dương, khuyến khích và nhân rộng những cá nhân, chi hội điển hình.

3. Ban Chính trị, Lễ tân đối ngoại:

Có trách nhiệm đề xuất các hoạt động đối ngoại nhân những sự kiện chính trị quan trọng của hai nước Việt Nam – Thái Lan , ngày quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và những sự kiện chính trị khác có liên quan đến hai nước.

Đề xuất kế hoạch tiếp các đoàn vào, tổ chức các đoàn ra; chủ động liên hệ với các cơ quan ngoại giao, các tổ chức của Thái Lan tại Hà Nội để phối hợp, xây dựng các chương trình, nội dung giao lưu đối ngoại nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết giữa hai dân tộc Việt Nam – Thái Lan nói chung và hai thành phố Hà Nội – Bangkok nói riêng; tham gia các hoạt động đối ngoại khác của TW Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố.

4. Ban Hành chính – Phát triển tổ chức:

Có trách nhiệm đề xuất và chuẩn bị các nội dung của mỗi kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Rà soát, tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có mối liên hệ, hoạt động trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hoá, giáo dục, kinh tế với nước Thái Lan, có tinh thần xây dựng để động viên, khuyến khích tham gia các hoạt động của hội; là cầu nối để mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác và tổ chức kết nghĩa giữa các tổ chức của Việt Nam và Thái Lan.

Kịp thời hướng dẫn các thủ tục, quy định, nội quy cho các tổ chức, cá nhân xin tham gia Hội.

VI. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHOÁ VI, NHIỆM KÌ 2022 -2007

hội hữu nghị việt nam - thái lan tp hà nội

Đăng bởi: Lý Nguyễn Thị Bích

Từ khoá: Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội

YOLO! Khám phá các quận/huyện ở Hà Nội

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự